Dernek Tüzüğü

MADDE 1
Derneğin adı “Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği”dir.
Derneğin kısa adı (SKİD ) anılacaktır.

Merkez ve Şubeler

MADDE 2
Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Ülke genelinde yasaya uygun olarak şube açabilir.

Amaç

MADDE 3
Derneğin amacı, “Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kalitenin uluslararası standartlar düzeyine ulaşmasını sağlamak ve üyelerine sağlayacağı hizmetlerle bu konuda öncü, yol gösterici, referans bir kuruluş olmak“tır.

Çalışma Konuları

MADDE 4
Derneğin çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir:

I. BÖLÜM

 • Türkiye’de sağlık hizmet sunum kalitesinin sürekli geliştirilmesi amacıyla politikalar üretilmesini özendirerek gerek üyeler arasında, gerekse ülke çapında kalite bilincinin yerleştirilmesini ve bunun için gerekli olan her türlü desteği sağlar.
 • Ülkemizde sağlıkta kalitenin ve ilgili yöntemlerin tanıtılarak yaygın biçimde uygulanması amacıyla konuyla ilgili kuruluşlarla işbirliğine gidilmesini, ortak çalışmalar yürütülmesini sağlar.
 • Ülkemizde sağlıkta kalitenin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda yürütülecek çalışmalarda yol gösterir.
 • Yasalara uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, meslek odaları ve kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle doğrudan merkez ya da şubeleri aracılığı ile işbirliği yapar, üye olur.
 • Gerek kaliteyle doğrudan ilgili kişilerin, gerekse üst düzey yöneticilerin bilgilendirilmeleri ve bu sistemleri örgütleyebilecek bilince kavuşmaları amacıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarını araştırır ve bu yöndeki girişimleri destekler; hizmet sunanların, hastalar ve yakınlarının kalite konusunda bilinçlendirilmesi için ulusal düzeyde ilgili kuruluşlarla birlikte ortak tanıtıcı kampanya çalışmalarında bulunur, yarışmalar düzenler, sertifikalar ve ödüller verir.
 • Klinik uygulama rehberleri, klinik yollar, kodlama sistemleri ve benzeri konularda düzenleyici, organize edici ve rehber rol üstlenir.
 • Sağlıkta kalite konusunda araştırma-geliştirme çalışmalarını destekler; bu maksatla gerek üyeler gerekse üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar; bu konuda kütüphane kurar, uluslararası bilgi ağlarına katılır ve ulusal bilgi ağının oluşumuna katkıda bulunarak üyelerinin bu olanaklardan yararlanmasını sağlar.
 • Sağlık sektöründe hizmet üreten kurumlar ve paydaşların en geniş kapsamda dernek bünyesinde yer almasını sağlar.
 • Fon ve kaynak temin ederek sektörel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar.
 • Üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 • Sağlıkta kaliteye ilişkin olarak üyeler ile yöneticilerinin eğitilmelerine, yetiştirilmelerine ve çağdaş bilgilerle donatılmalarına ilişkin kurslar ve eğitim programları açar, beceri kazandırma ve uygulama seminerleri düzenler, burslar verir.
 • Çalışmaları için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, internet gibi yayın araçlarından yararlanır, periyodik yayın çalışmalarında bulunur; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler; yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimlerde bulunur, sponsor desteği sağlar.
 • Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

Çalışma Biçimi

MADDE 5
Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için:

 • Derneğin her türlü faaliyetinden Yönetim Kurulu sorumludur.
 • Yönetim Kurulu üyeleri rutin çalışmalar yürütmek üzere üç kişilik İcra Kurulu oluşturur.
 • Derneğin idari ve mali çalışmalarını yürütmek üzere bir müdür ve yeterli sayıda eleman görevlendirilir.
 • Tüm etkinlikler proje bazlı olarak gerçekleştirilir ve her proje fizibilitesi sağlanarak yürütülür. Projelere sponsorluk sağlanmasında profesyonel yöntemler kullanılır. Projeler üyeler tarafından oluşturulan çalışma grupları tarafından tasarlanır, koordine edilir ve denetlenir, sonuçları Yönetim Kurulu’na raporlanır.
 • Dernek yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar verir.
 • Dernek içinde oluşturulacak alt kurullar ya da uzmanlık grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar; araştırma ve geliştirme merkezleri kurar; sağlıkta kalite konusunda kütüphane ve bilgi bankası oluşturur; amaç ve hizmet konularıyla ilgili gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.
 • Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile kalite yönetimine ilişkin basılı dokümanlar yayınlar; yazılı ve görüntülü basın araçlarından yararlanır. Yurtdışında uluslararası sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar.
 • Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni hakları koydurabilir, kaldırabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 • Amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir.
 • Yardım Toplama Kanunu gereği yardımlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
 • kurumlar ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara, benzer amaçlı çalışmaları için maddi yardımda bulunabilir.
 • Amaç ve çalışma konularına uygun olmak üzere
 • 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütebilir; bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından ayni ve nakdi katkı sağlayabilir.
 • Mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak ve banka aracılığıyla olmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarından ayni ve nakdi yardım alabilir.
 • Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli olan kredi almak dahil olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.
 • Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

II. BÖLÜM
Üye Olma, Üyelik Türleri, Üyelikten Çıkma ve Üyelikten Çıkarılma;

Üyelik Hakkı ve Başvuru Şartları

MADDE 6
Derneğe üye olabilecek sağlık sektörüyle ilgili gerçek ve tüzel kişiler aşağıda tanımlanmıştır.

Gerçek kişiler:

 • Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak,
 • Sağlık sektöründe çalışmış veya sektörle ilgili bir alanda eğitim görmüş olmak,
 • Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,
 • Öğrenciler için üniversite ya da yüksek okullarda öğrenimlerine devam etmekte olmak.

Tüzel kişiler:

 • Üniversiteler ve yüksek okullar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Özel sektör kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları.

Dernek üyeliğine başvuru, dernekçe hazırlanmış üyelik başvuru formunun doldurulması suretiyle yazılı olarak yapılır.
Yabancı uyrukluların derneğe üye olabilmeleri için, yukarıda aranan şartlardan başka Türkiye’ de ikametgah hakkına sahip olma şartı aranır.

Dernek üyeliğine kabul, iki üyenin tavsiyesi yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile alacağı karar ile olur.
Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 90 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine duyurmak zorundadır.

Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere Yönetim Kurulu’nun onayı ile onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir.

Tüzel kişilerin derneğe üyeliği bir temsilci ile olur.

Bir şube tarafından üyeliği reddedilen adayın başka bir şekilde müracaatı kabul edilemez. Aynı şekilde bir şubenin üyesi başka bir şubeye üyelik için başvuramaz. Ancak temsil ettiği şirket merkez adresinin üye olduğu şubenin sorumlu olduğu bölgeden bir başka bölgeye taşınması halinde üyelik kaydı yeni bölgeye nakledilir.
Üyelik Türleri

MADDE 7
Derneğin üç tür üyesi vardır.
a) Asil üye
b) Fahri üye
c) Öğrenci üye

ASİL ÜYE: Derneğin amaç ve çalışma konularını ve biçimini benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen ve Tüzüğün 4.maddesinde belirtilen şartlara sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

FAHRİ ÜYE: Derneğin amaçlarına hizmet ve yararlılıklarda bulunan gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulu kararına istinaden Genel Kurul’un onayı ile verilen üyeliktir. Fahri üye seçme ve seçilme hakkına sahip olamaz ve Genel Kurul’da oy kullanamaz. Fahri üyeler çalışma grupları içerisinde yer alabilirler.

ÖĞRENCİ ÜYE: Derneğin amaçlarını benimseyen ve dernek üyeliği eğitimi süresince devam edecek olan, sağlık sektörü ile ilgili alanlardan birisinde yüksek öğrenim gören, yüksek lisans veya doktora programının öğrencileridir. Öğrenci üye seçme ve seçilme hakkına sahip olamaz ve Genel Kurul’da oy kullanamaz.

Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 8
Üyeliğin sona ermesi üç şekilde olur.

a) Üyenin istifa etmesi
b) Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi
c) Üyelikten çıkarılma (ihraç)

Üyelikten İstifa

MADDE 9
Üyelikten (istifa) çıkma isteği Yönetim Kurulu’na yazılı bir bildirim ile yapılır. Ancak ayrılan üye ayrılma tarihine kadar olan ve ayrıldığı takvim yılının aidat borçlarından sorumludur.
Ayrılan üyelerin yeniden üyeliğe alınması, 4. maddedeki şartların yeniden yerine getirilmesi halinde mümkün olabilecektir.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 10
Dernek üyelerinin aşağıdaki durumlarının tespiti halinde, yönetim kurulunun 2/3 oy çoğunluğu ile verilen karar ile dernekten ihracına karar verilir. Bu üyelerin kayıtları silinir ve dernek ile ilişkisi kesilir.
a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar,
b) Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar,
c) Derneğin amacına ve çalışma konularına aykırı davrandığı tespit edilenler,
d) Yıllık üyelik aidatını yazılı ihtara rağmen ödemeyenler,
e) Dernek tarafından verilen görevleri yapmaması, görev almaktan kaçınanlar, yöneticilerin yetki ve görevlerini yerine getirmesinde güçlük çıkarması, çalışma düzeni bozması, sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunması, meslek ahlakına , ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranış ve tutumlarda bulunanlar

İhraç kararı verilecek üye, Yönetim Kurulu üyesi ise oylamaya katılamaz ancak savunması için kendisine fırsat verilir. Üyelikten ihraç kararı üyeye bildirimin yapıldığı tarihten itibaren etkili olur.

Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

MADDE 11
Dernekler kanunu veya sair ilgili mevzuat veya bu tüzük hükümleri gereğince derneğe üye olmak hakkını kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer . Böyle bir durumda üyelik kaydı Yönetim Kurulu tarafından silinir.

Üyelikten ayrılan veya ihraç edilen hiçbir üye derneğin aktifleri üzerinde hiç bir hak iddia edemez ve yapmış olduğu bağış ve masrafların iadesini isteyemez.

Tüzel kişileri temsilen üye olan kişilerin işlerinden ayrılması durumunda üyelikleri otomatik olarak düşer. Talep etmeleri durumunda Yönetim Kurulu’nun onayı ile fahri üye olarak kaydedilebilirler. Tüzel kişi ayrılan üye yerine yeni temsilcisini Derneğe bildirir.

Üyelik Aidatı

MADDE 12
Üyelik aidatı üyelik başvuru ve yıllık üyelik aidatı olmak üzere iki türlüdür.

Üyelik giriş aidatı: Gerçek kişiler 200.-YTL, tüzel kişiler 1000.-YTL olup, üyeliğe girişte, bir kereye mahsus olmak üzere alınır.

Yıllık üyelik aidatı: Gerçek kişiler 150.-YTL, tüzel kişiler/bir temsilci 750.-TL olup, devam eden yıllarda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir. Yıllık üyelik aidatı her ayın Mart ayı sonuna kadar ödenir.

Fahri üyeler giriş ve yıllık aidat ödemekle yükümlü değildir. Öğrenci üyeler giriş aidatı ödemezler, yıllık gerçek kişi üyelik aidatının 1/3’ünü öderler.

Üyelik Hakları

MADDE 13
Dernek üyeleri hiçbir ayrıcalık gözetilmeksizin aşağıdaki haklara sahiptir.
a) İstifa hakkı,
b) Genel kurulda 1 adet oy hakkı,
Fahri üyelerin ve öğrenci üyelerin oy hakkı yoktur.

III. BÖLÜM

Derneğin Organları, Organların Görevleri

MADDE 14
Derneğin Organları:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurul

MADDE 15
Genel Kurul, kayıtlı aidatlarını ödemiş asil üyelerden oluşur.
Genel Kurul, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan yetkilerle donatılmıştır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 16
a) Yetkili kurulların asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
b) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmeleri,
c) Yönetim Kurulu’nca tanzim edilen yönetmeliklerin aynen veya değiştirilerek onaylanması,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin (üye aidatları da dahil olmak üzere) görüşülüp aynen veya değiştirilerek onaylanması,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
f) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
g) Derneğin kuruluş amacına uygun federasyonlara katılması veya ayrılması,
h) Tüzüğün değiştirilmesi,
i) Fahri üyelik için alınan Yönetim Kurulu kararlarının onaylanması
j) Kamu yararına dernek sayılma isteğinin kararını verme
k) Yönetim Kurulu’nun almış olduğu üyelikten çıkarılma, istifa kararları ve itirazların incelenerek karara bağlanması,
l) Derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

Genel Kurul Toplantıları

MADDE 17
Genel Kurul iki şekilde toplanır;
a) Olağan toplantı, üç yılda bir kez Ocak ayında yapılır.
b) Olağanüstü toplantı;
b.1. Yönetim Kurulu’nun kararı ile
b.2. Denetleme Kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile,
b.3. Aidat borcu bulunmamak kaydı ile derneğe kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı isteği ile kararlaştırılır.
Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür.

Toplantıya Çağrı

MADDE 18
Genel Kurula çağrı usulü;
a) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurulun toplanma gününün saati, yeri ve gündemi ile, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağını, en az on beş gün önceden bir gazetede ilan etmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Genel Kurula katılacak üyeleri toplantıya çağırır.
b) İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.
c) Genel Kurul toplantısı üye çoğunluğunun dışında bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya yukarıdaki esaslar dahilinde yeniden çağırılır.

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 19
Genel Kurul, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarısından bir fazlasıyla (salt çoğunluğu ile) toplanır.
İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Şekli ve Divanı

MADDE 20
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listelerindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karar bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantının gündeme göre mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında divan başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.

Genel Kurul’da yalnız gündem maddeleri görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’unun görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

Dernekler Kanunu’nun gösterdiği haller dışında Genel Kurul kararları toplantıya katılanların açık oylaması ve salt çoğunluk ile alınır.

Seçim ve oylamalar genel kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak, genel kurula katılan asil üyelerin 1/5 nin yazılı teklifi üzerine gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.

Yönetim Kurulu

MADDE 21
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca oluşturulan ve asil üyelerden oluşan aday listeleri içinden gizli oy, açık sayım usulü ile en çok oy alarak seçilen yedi asil, ve yedi yedek üyeden oluşur.
Genel Kurul sonrasında seçilen yeni yönetim kurulu toplanarak kendi aralarında görev dağılımını belirlemek amacıyla Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman ve Genel Sekreter’i seçerler.
Başkan, görevle veya geçici ayrılması halinde başkan yardımcısı, onun da bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekalet verir.
Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu kendi arasında yeniden seçim yaparak başkanı belirler.
Yönetim Kurulu’nda meydana gelen eksilmeler, Genel Kurulda aldıkları oy sırasına göre yedeklerin en geç bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunmalarını sağlayacak şekilde başkan tarafından çağrılmaları suretiyle tamamlanır. Oyların eşitliği halinde Yönetim Kurulu huzurunda ad çekilir ve bu husus tutanakla tespit edilir.
Asil üyelik sıfatı sona eren, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi ise, hiçbir işleme lüzum kalmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri

MADDE 22
a) Derneği, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uygun şekilde yönetir.
b) Kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine, Genel Kurul kararlarına, derneğin onur yararlarına aykırı davranan ve derneği siyasete araç eden üyeleri ve şube organlarındaki görevli kişileri gerektiğinde toptan veya ferden Denetleme Kuruluna sevk eder ve Denetleme Kurulunun kararına kadar işten el çektirebilir.
c) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yapılmasına karar verir ve Genel Kurulu toplantıya çağırır. Gündemi ve dönemine ait faaliyet raporunu oluşturarak en az on beş gün önceden üyelere gönderir.
d) Faaliyet döneminde harcama yetkili imzaları belirler.
e) Dernek iş yerlerinin kuruluş ve kadrolarını tespit eder.
f) Dernek tarafından veya derneğe karşı açılmış veya açılacak davalarda uzlaşma, vazgeçme ve tahsil imkanı kalmamış alacaklarının silinmesine karar alır.
g) Eğitim, sosyal ve gelir getirici tesislerin kurulmasına karar verir.
h) Dernek kayıtlarındaki malların kayıtlarının silinmesi hususunda gerekeni yapar.
i) Dernekçe yapılacak sosyal yardımlara karar verir.
j) Kanun, tüzük ve dernek faaliyetlerinin gerektirdiği yönetmelikleri yapar.
k) Derneğin defter ve kayıtlarını usulüne göre tutulmasını sağlar.
l) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, günlük ve zorunlu harcamalar için dernek kasasında bulundurulacak nakit mevcudunun üst sınırını tespit eder, ayrıca dernek gelirlerinin yatırılacağı bankayı ve şubesini tayin eder.
m) Her takvim yılı sonunda Derneğin bütün mal varlığı ile alacak ve borçlarının envanterini çıkarır ve bu envantere dayalı bilançoyu ve gelir gider hesapları ile yıllık çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunar.
n) İki yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile gelecek dönemlere ait bütçeyi Genel Kurula sunar.
o) Genel Kurul tarafından onaylanan bütçeyi uygular.
p) Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişiler katında ve yargı organları karşısında ve protokolde temsil etmek için Yönetim Kurulu başkanı ve genel sekretere temsil yetkisi verir.
q) Derneğe asil veya fahri üyeliğe almaya karar verir, fahri üyelik kararı verilmiş ise bu kararı Genel Kurulun onayına sunar.
r) Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin kararları verir, fahri üyelikten çıkarma kararlarını Genel Kurulun onayına sunar.
s) Dernek ile ilgili her türlü ihtilafta adli, mali ve takibat yapmak, dava açmak, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek ve bu hususlara da şamil olacak vekalet vermek işlerini yapar.
t) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla, gerekli görülen görevler için personel çalıştırmak, bunların ücret, yolluk, ikramiye gibi parasal ödentilerini tespit etmek, gerektiğinde personelin işine son vermek, personelim yer ve görevini değiştirir.
u) Dernek amaçlarına uygun olarak her biçim ve her konuda organizasyon, parasal imkan sağlanması, eğitim ve araştırma faaliyetlerini düzenler,
v) Genel Kurula Tüzük değişikliği talebinde bulunur,
w) Dernek gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilikler açabilir, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek veya vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organların kararı ile platformlar oluşturabilir.
x) Dernek için gayrimenkul satın alınması veya mevcut gayri menkullerin satılması hususunda ve borçlanma konusunda yetki verilmesi için Genel Kurula talepte bulunur, verilen yetki çerçevesinde ve mevzuatlar dahilinde gayrimenkul iktisap eder, tasarruf eder ve gerektiğinde satar, dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işlemleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Yönetim Kurulu’nun Görev Dağılımı

MADDE 23
BAŞKAN: Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişiler katında ve yargı organlarında, protokolde temsil eder. Derneğin ve Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Genel Başkan;
a) Derneği temsil eder,
b) Yönetim Kurulu’na başkanlık eder,
c) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar,
d) Derneğin hizmet ve faaliyetlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini, genel kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür,
e) İşlerin ve çalışmaların yürütülmesini temin eder,
f) Genel kurulu açar.
g) İki yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunar. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bütçeyi uygular.
h) Dernek tarafından veya derneğe karşı açılmış davalarda kurumu temsil eder, bu sıfatla başkalarını vekil tayin edebilir.
i) Yönetim Kurulu’nun verdiği diğer işleri yapar.

BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın yokluğunda ona ilişkin görevleri yerine getirir. Olağan durumlarda başkana yardım eder.

GENEL SEKRETER: Derneğin yazı işlerini yönetir ve yürütür. Derneğin sözcülüğünü yapar. Başkan ile birlikte Yönetim Kurulu gündemini hazırlar. Genel kurula gönderilecek konuları hazırlar. Genel kurul ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

SAYMAN: Derneğin akçalı işlerinden sorumludur. İlgili defter, kayıt ve belgeleri düzenler. Geçmiş dönem Hesap Raporunu, asil üyelerin başvuru ve yıllık aidatları da dahil olmak üzere Yeni Dönem Bütçe Tasarısını hazırlayıp Genel kurula sunar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Amacın gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerine giren konularda çalışarak, başkan, başkan yardımcısı, genel mali sekreter ile genel sekretere yardım eder. Yönetim Kurulu kararları ile verilen işleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu Başkanı, genel kurulu takip eden otuz gün içinde Yönetim ve Denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerinin ad, soyadı ve nüfus bilgileri, meslekleri ile ikamet adreslerini içeren Genel kurul Sonuç Bildirimi formunu ve eklerini mülki idare amirliğine bildirir.

Yönetim Kurulu’nun Toplantıları, Çağrı Usulü, Yeter Sayısı

MADDE 24
a) Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlasıyla yılda iki defa başkanın veya yetki verdiği yardımcısının başkanlığında toplanır.
b) Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim Kurulu düzenli toplantılarının dışında, Yönetim Kurulu başkanının veya 3 (üç ) Yönetim Kurulu üyesinin müşterek talebi üzerine, toplantıya çağırılabilir.
c) Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, başkan tarafından yapılan yazılı uyarıdan sonraki ilk toplantıya da katılmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla,Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır.
d) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğunun iştiraki ile toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile kararlarını alır.
Yönetim Kurulu asil üye toplamı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurul üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek asil üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile asil üyeler arasından seçilen 3 kişi Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

Denetleme Kurulu

MADDE 25
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi arasında başkanını seçer.
Denetleme Kurulunun görev süresi 3 (üç) yıldır.
Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları yoktur.
Denetleme Kurulu, çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

DENETLEME KURULU’NUN GÖREVLERİ

MADDE 26
1- Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul kararlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetler,
2- Derneğin tüm defterlerini, işlemlerini, hesaplarını tetkik etmek ve yapılan harcamaların kararlara ve evraklara dayanıp dayanmadığını incelemek, gördüğü aksaklıkları yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama istemek,
3- Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk, yönetim konusunda ise yasal suç teşkil edebilecek ya da derneği önemli ölçüde zarara sokacak bir uygulama görür ise Yönetim Kurulu’ndan bunun düzeltilmesini, düzeltme sağlanamaz ise genelen kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,
4- Yönetim Kurulu tarafından belirli konulurda düşüncelerine baş vurulduğunda konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek,
5- Denetleme ve inceleme görevini 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla yapmak ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak,
6- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri ifa etmek,

Derneğin İç Denetimi

MADDE 27

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 28
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Dernek bir önceki kesin hesabı kadar yönetim kurulu kararı ile borçlanır. Genel Kurulun proje karşılığı yönetime borçlanma yetkisi verme hakkı saklıdır.

IV. BÖLÜM
Şubeler, Şube Organları

Şubelerin Kuruluşu ve Hukuksal Durumları

MADDE 29
Genel kurulca yetki verilen yönetim kurulunun yetkili kılacağı en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimi formunu ve;

a. İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
b. Kurucuların nüfus cüzdanı fotokopisi,
c. Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; Bu tüzel kişilerin ünvanı, yerleşim yeri ve kuruluşlarına ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
d. Kurucular arasında yabancı uyruklu varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
e. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligat almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
f. Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
g. Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi verilir.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı, Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu dernek iç organıdır.
Bu tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, dernek Yönetim Kurulu’nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.
Yönetim Kurulu, şubelerin çalışma programlarını ve bütçesini gerekir ise düzelterek onaylayıp kesinleştirir.

Şube Organları

MADDE 30
Her şubede ;
1- Şube Genel Kurulu
2- Şube Yönetim Kurulu,
3- Şube Denetleme Kurulu,
oluşturulması zorunludur.
Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla üç yılda bir olağan olarak toplanır. Şube Genel Kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.
Şube genel kurulunun toplantılarına ait ilan, gazete ile yapabileceği gibi mahallin imkan ve araçlarından yararlanmak suretiyle de yapılabilir. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 60 (altmış) gün önce bitirmek zorundadır.
Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5(beş) asil ve 5(beş) yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili maddeleri uygulanır.
Şube Denetleme Kurulu: Şube genel kurulunda seçilen 3 (üç) asil 3(üç) yedek denetçiden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili maddeleri uygulanır.

V. BÖLÜM

Tutulması Mecburi Defterler

MADDE 31
1- Üye Kayıt Defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2- Yönetim Kurulu Karar Defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Evrak Kayıt Defteri; gelen ve giden evraklar tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur.(gelen evrakın asılları ve giden evrakın kayıtları dosyalarında saklanır.)
4- İşletme Hesabı Defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları, harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5- Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri; alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir.
Bu defterlerin dernekler birimine veya notere bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur.
Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

VI. BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Derneğin Gelir Kaynakları

MADDE 32

Derneğin Gelir Kaynakları;
1- Üyelerinden aldığı başvuru ve yıllık aidatlar,
2- Derneğin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mal varlığından elde edilecek gelirler,
3- Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak bağış ve yardımlar,
4- İlgili makamların izinleri ile kabul edilecek iç ve dış kaynaklı gelirler,
5- Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,
6- Yayın ve basılı evrak, kurs, seminer gibi verilecek dernek hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
7- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde ettiği gelirler,
8- Diğer gelirler.

Gelirlerin Tahsilatı

MADDE 33
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri dernekler yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. İl dernekler müdürlüğü tarafından onaylanır. Alındı belgeleri gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üye tarafından imza karşılığı verilir, imza karşılığı alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt defterine kaydedilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden dernekler yönetmeliğine uygun Yetki Belgesi dernek tarafından üç örnek olarak düzenlenir, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir.

Yetki belgelerinin süreleri yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve bu gelirlerin o hesapta toplanması zorunludur.

Giderlerin Yapılması

MADDE 34
Dernek gelirlerini, amaçları ve Dernekler Kanunu ile mevzuat hükümleri dışında kullanamaz veya bağışlayamaz.
Derneğin harcamaları, genel kurulca onaylı bütçesine göre, yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde, iki yönetim kurulu üyesinin müşterek imzası ile yapılır.
Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak; fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.
Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasa ve yönetmelikte belirtilen süreler ile saklanması zorunludur.

Tüzük Değişikliği

MADDE 35
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 1/10 unun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir.
Tüzük değişikliği, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ü çoğunlukla alacağı karar ile yapılır.Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Tasfiye

MADDE 36
Genel Kurul tarafından her zaman derneğin feshine karar verilebilir. Genel Kurulun feshe karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3’ünün, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin tasfiyesi halinde tüm mal, para ve hakları amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Hüküm Eksikliği

MADDE 37
Dernek tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernek hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin Kurucuları

MADDE 38

Adı – Soyadı
Meslek
İkametgah Adresi
İmza
1
Hasan Kuş – Acıbadem Sağlık Grubu
Tıp Doktoru
Çavuşbaşı Caddesi Turcan Sokak Park Konakları No.9 Çekmeköy- İstanbul

2
Metin Çakmakçı – Acıbadem Sağlık Grubu
Tıp Doktoru
Halk Cad.Trio Konutları B Blok D:10 Yenisahra 34746/İstanbul

3
Ömer Güzel – Biruni Laboratuarı Tibbi Tahliller San. A.Ş
Biyokimya
Dr.
Akasya 1 Daire:16 Alkent Etiler / İstanbul

4
Gazi Zorer –S.B. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıp Doktoru
Görele Köyü Menteşe sok. Doğa 1 Sitesi No:17 34900 Kavacık-Beykoz/ İstanbul

5
İbrahim Ünsal – Acıbadem LabMed
Tıp Doktoru
Hüseyinpaşa Sok.No:36A D:3 Feneryolu 34724 Kadıköy/İstanbul

6
İsmail Üstel – Serbest Danışman
Eczacı
Halit Ziya Sok. 22/3 Çankaya -ANKARA 06540

7
Erdal Akalın – Pfizer
Tıp Doktoru
Noter Sok.2/2 Erenköy/İstanbul

GEÇİCİ MADDE 1
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek, dernek adına yapılacak yazışmaları kabul edecek geçici Yönetim Kurulu’na aşağıdaki kişiler getirilmiştir.

Adı – Soyadı
Meslek
İkametgah Adresi
İmza
1
Hasan Kuş – Acıbadem Sağlık Grubu
Tıp Doktoru
Çavuşbaşı Caddesi Turcan Sokak Park Konakları No.9 Çekmeköy- İstanbul

2
Metin Çakmakçı – Acıbadem Sağlık Grubu
Tıp Doktoru
Halk Cad.Trio Konutları B Blok D:10 Yenisahra 34746/İstanbul

3
Ömer Güzel – Biruni Laboratuarı Tibbi Tahliller San. A.Ş
Biyokimya
Dr.
Akasya 1 Daire:16 Alkent Etiler / İstanbul

4
Gazi Zorer – S.B. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıp Doktoru
Görele Köyü Menteşe sok. Doğa 1 Sitesi No:17 34900 Kavacık-Beykoz/ İstanbul

5
İbrahim Ünsal – Acıbadem LabMed
Tıp Doktoru
Hüseyinpaşa Sok.No:36A D:3 Feneryolu 34724 Kadıköy/İstanbul

6
İsmail Üstel – Serbest Danışman
Eczacı
Halit Ziya Sok. 22/3 Çankaya -ANKARA 06540

7
Erdal Akalın – Pfizer
Tıp Doktoru
Noter Sok.2/2 Erenköy/İstanbul

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
tr_TRTürkçe