SKİD Etik Değerleri

Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği, misyonunu yerine getirmek için aşağıda tanımlanmış değerlere sahip olmayı ve bu değerlerin tüm aktivitelerini yönlendirmesini zorunlu görmektedir.
Dernek yönetimi, bu dokümanın tüm üyelere ulaştırılmasını ve kurumsal web sitesinde erişilebilir olarak bulundurulmasını sağlar. Derneğin tüm üyelerinin bu dokümanı okuyup kabul ettiği varsayılır ve tüm dernek üyeleri için bağlayıcıdır.
Bu değerlerin uygulamaya geçirilmesi, dernek yönetim kurulunun öncelikli görevlerindendir. Yönetim kurulu, bu değerlerin uygulamaya geçirilmesi konusunda genel kurula hesap verir. Aşağıdaki metinde, yönetim kurulunun talebi ve genel kurulun kabulü ile değişiklikler yapılabilir.

Hukukun üstünlüğü:

 • SKİD; üyelerinin, derneğin ilgi alanına giren tüm konulardaki dernek adına yaptıkları faaliyetlerin güncel hukuk kurallarına uygun olduğunu öncelikle denetler.
 • üyeler, her türlü yanlış, hileli ya da yanıltıcı faaliyete karışmaktan kaçınırlar.
 • Derneğin ilgi alanındaki konularda var olabilecek hukuki boşlukların giderilmesi öncelikli çalışma alanlarındandır.

Hasta Güvenliği Odaklılık:

 • SKİD; sağlıkta kalitenin iyileştirilmesinin en önemli parçasının “hasta güvenliği” olduğunun bilinci ile, ülke genelindeki sağlık hizmeti sunumu ile ilgili gelişmeleri izler, kritik gelişmelerde özellikle uyarıcı olur. Bu konuda çözüm geliştirmeye odaklanır.

Açıklık ve Şeffaflık:

 • SKİD; tüm faaliyetlerini ve bu faaliyetler sırasında kurduğu ulusal veya uluslararası ilişkilerini hem üyeleri hem de kamu ile paylaşır.
 • Tüm üyelerinin derneğin aktivitelerine katılımı konusunda teşvik edicidir. Belli aktiviteler, konusu gereği özel nitelikli katılımcıları gerektiriyorsa, bu nitelikler üyelerine önceden duyurulur.

Güvenilirlik ve Gizlilik:

 • SKİD; aktiviteleri sırasında sahip olduğu kişisel veya kurumsal mahrem bilgileri, kişi veya kurumların onayı olmadıkça üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz, hukukun izin verdiği en üst düzeyde korur. Dernek üyeleri de, dernekle ilişkili aktiviteleri sırasında sahip oldukları bilgilerin korunmasından yönetimle birlikte sorumludurlar.

Hesap Verebilirlik:

 • SKİD yönetimi; rutin yollarla yapılan bilgilendirmelere ek olarak, üyelerinden gelecek herhangi bir bilgi isteği veya açıklama talebini öncelikli olarak cevaplar. Ayrıca; dernek faaliyetleri konusunda kamudan gelebilecek sorular konusunda açıklamalar yapmayı görev sayar.
 • üyeler yaptıkları faaliyetlerle ilgili olarak yönetimin gerekli gördüğü ek açıklamalar varsa, öncelikli olarak cevaplarlar.

İşbirliği ve çıkar çatışmaları:

 • SKİD bağımsız bir kuruluş olup, herhangi bir politik, ekonomik veya sosyal çevre, ekip veya baskı grubu ile ilişki atfolunamaz. Derneğin herhangi bir başka kuruluşla ilişkilerini belirleyen tek parametre, yapılan aktivitelerle ilgili işbirlikleridir. Sağlık sektörü ile ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • SKİD; çalışmaları sırasında belirgin hale gelen kendisine, üyelerine veya paydaşlarına ait çıkar çatışmalarını yapılan çalışmanın taraflarına duyurur.

Finansal İlişkiler:

 • SKİD; kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, mali destek aldığı kurumları ve sponsorlukları kamuya duyurur.
 • Dernek tüzel kişiliği adına veya derneği temsilen üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen tüm aktivitelerle ilgili sponsorlukların ve varsa dernek ve/veya üyelerle ilgili çıkar çatışmalarının birlikte duyurulması genel kuraldır.
 • SKİD; kamuya olan sorumluluğunun bir yansıması olarak, yaptığı tüm aktivitelerde en yüksek kaliteyi yakalamak için optimum harcama bütçesi kullanmaya çaba gösterir ve tüm üyelerinin de bu yaklaşım içinde olmasını bekler.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
tr_TRTürkçe